تبلیغات اینترنتیclose
قیمت روزانه اهن الات ارزوطلا وسکه

                         آهن آلات

اولین و بزرگترین سایت تبلیغات و بازاریابی آهن

،فولاد ،وسایرفلزات در ایران

www.ahanalat.com

 

 

میلگرد18مهر92

میلگرد شاخه, »

       بسمه تعالی

   ش= شاخه آجدار                 ساده بار ونرمال موجوداست. 

قزوین    شاخه آجدار         امیرکبیر

                               |  12  A3 ش -------   

8   A2ش: 18950        |  14  A3 ش -------

10 A2ش:  18350       |  16  A3 ش -------

12 A2ش: 18350        |  18  A3 ش -------

14 A2ش: 18350        |  20  A3 ش -------

----------------------------------------------------------

پارس                        |    نوشهر

8   A2 ش: 18800       | 12  A2 ش 18300

10 A2 ش: 18350       | 14  A2 ش 18300

----------------------------------------------------------

شاهین بناب                 |     سمنان

8   A2 ش:       |  8   A3 ش 

10 A2 ش:       |  10 A3 ش 

12 A3 ش:       |  12 A3 ش 

14 A3 ش:       |  14 A3 ش

16 A3 ش:       |  16 A3 ش 

18 A3 ش:       |  18 A3 ش 

20 A3 ش:       |  20 A3 ش 

22 A3 ش:       |  22 A3 ش 

25 A3 ش:       |  25 A3 ش 

--------------------------------------------------------

ظفربناب                   |   فولاد آذرامین تبریز

8   A2 ش: 19400     |  8    A2 ش 

10 A2 ش: 18600     |  10  A2 ش  

12 A2 ش: 18500     |  12  A2 ش  

14 A2 ش: 18500     |  14  A3 ش  

16 A2 ش: 18400     |  16  A3 ش  

18 A2 ش: 18400     |  18  A3 ش  

20 A2 ش: 18400     |  20  A3 ش  

22 A2 ش: 18400     |  22  A3 ش  

25 A2 ش: 18400     |  25  A3 ش  

28 A2 ش: 18400     |  28  A3 ش  

--------------------------------------------------------------------

اصفهان                    |     فولادکاوه تیکمه داش 

                             |   10 A2 ش 

14 A3 ش:      |   12 A2  ش         

16 A3 ش:      |   14 A3  ش     

18 A3 ش:      |   16 A3  ش        

20 A3 ش:      |   18 A3  ش            

22 A3 ش:      |   20 A3  ش   

25 A3 ش:      |   22 A3  ش     

                             |  25 A3  ش      

----------------------------------------------------------------------------

اهواز/کوثر                |   فولاد سیرجان

8   A2 ش       |  12  A2 ش 

10 A2 ش       |  14  A2 ش 

12 A3 ش        |  16  A2 ش 

14 A3 ش       |  18  A2 ش 

16 A3 ش       |  20  A2 ش 

18 A3 ش       |  12  A3 ش 

20 A3 ش       |  14  A3 ش 

22 A3 ش       |  16  A3 ش 

25 A3 ش       |  18  A3 ش 

28 A3 ش       |  20  A3 ش 

30 A3 ش       | 

32 A3 ش       |

----------------------------------------------------------------------

 کاشان                     |  یزد /اهرامیان- آلیاژی

8   A2 ش       |  10  A3 ش 

10 A3 ش       |  12  A3 ش 

12 A3 ش       |  14  A3 ش 

14 A3 ش       |  16  A3 ش 

16 A3 ش       |  18  A3 ش -------

18 A3 ش       |  20  A3 ش -------

20 A3 ش       |  22  A3 ش  

22 A3 ش       |  25  A3 ش  

25 A3 ش       |  28  A3 ش   

28 A3 ش       |  30  A3 ش  

30 A3 ش       |  32  A3 ش 

32 A3 ش       |  40  A3 ش 

36 A3 ش       |

------------------------------------------------------------

 فولادمیانه (خط)         |  فولاد میانه (انبار)

14  A3 ش -----        |  14 A3 ش -----

16  A3 ش --------     |  16 A3 ش 

18  A3 ش --------     |  18 A3 ش 

20  A3 ش---------     |  20 A3 ش 

22  A3 ش --------     |  22 A3 ش 

25  A3 ش --------     |  25 A3 ش 

---------------------------------------------------------

 فولادنیشابور              |    فولادگلستان 

16  A3 ش       |  10  A3 ش 

18  A3 ش       |  12  A3 ش 

20  A3 ش       |  14  A3 ش 

22  A3 ش       |  16  A3 ش  

25  A3 ش       |  18  A3 ش 

28  A3 ش       |  20  A3 ش -------

32  A3 ش       |  22  A3 ش -------

                              |  25  A3ش 

                              |  28  A3ش -------

---------------------------------------------------------------

فولادشاهرود                |   آریان فولاد

14  A3 ش        |  10  A2 ش -----

16  A3 ش        |  12  A2 ش -----

18  A3 ش        |  16  A2 ش -----

20  A3 ش        |  18  A2 ش -----

22  A3 ش        |  20  A2 ش -----

-------------------------------------------------------------

فولادبردسیر                 |   فولادابهر

12  A2 ش        |  8   A2 ش ------

14  A2 ش         |  10  A2 ش 

18  A2 ش        |  12  A2 ش 

18  A3 ش       |  14  A2 ش 

                                |  16  A2 ش ------

                                |-----------------------------

                                |  فولاد کاوه تهران

                                |  18  A3 ش 

                                |  20  A3 ش 

---------------------------------------------------------------

فولاد ایوان غرب           |  فولاددرپادتبریز

16  A3 ش        |   8  A2 ش ------

18  A3 ش        |  10  A2 ش -----

20  A3 ش        |  12  A3 ش 

22  A3 ش        |  14  A3 ش 

-------------------------------------------------------------

فولاد حسن رود             |   فولادارگ تبریز

 8   A2 ش        |  16  A3 ش 

10  A2 ش        |  18  A3 ش 

12  A2 ش        |  20  A3 ش 

14  A2 ش        |----------------------------------

16  A2 ش        |  فولادزاگرس 

18  A2 ش        |  18  A3 ش 

20  A2 ش        |  20  A3 ش 

----------------------------------------------------------------

فولاد امام رضا (الماس)   |  فولاد خرم دشت

14  A3 ش        |  18  A3 ش 

16  A3 ش        |  20  A3 ش 

--------------------------------------------------------------

فولادکردکوی               |   فولادخرم آباد

 16 A3 ش       |  10  A2 ش 

18 A3 ش       |  14  A2 ش

-----------------        |------------------------------------

فولادآریاذوب              |  فولاد اردبیل 

16  A3 ش    |  10  A2 ش 

18  A3 ش -------       |  --------------------------------

20  A3 ش       |  فولادتاکستان

22  A3 ش       |  12  A2 ش  

---------------------------------------------------------------------

فولاد شمس                 |  فولاد کرمان

12  A3 ش       |  16  A3 ش 

-------------------------------------------------------------------

فولاد صدرلرستان               |   فولاد نوین سمنان 

و18و20 16  A3 ش |  12  A2 ش موجود

-------------------------------------------------------------------

فولادارومیه                  |  فولادپرشین

16  A2 ش         |  14 A3 ش 

18  A2 ش         |  20 A3ش  

20  A2 ش         |

-------------------------------------------------------------------

17مهر92

میلگرد شاخه, »

                                 بسمه تعالی

   ش= شاخه آجدار                 ساده بار ونرمال موجوداست. 

قزوین    شاخه آجدار         امیرکبیر

                               |  10  A3 ش 18820   

8   A2ش: 19000        |  14  A3 ش 18420

10 A2ش: 18400        |  16  A3 ش 18420

12 A2ش: 18400        |  18  A3 ش 18420

14 A2ش: 18400        |  20  A3 ش 18420

----------------------------------------------------------

پارس                         |    نوشهر

8   A2 ش: 18950        | 12  A2 ش 18300

10 A2 ش: 18400        | 14  A2 ش 18300

----------------------------------------------------------

شاهین بناب                 |     سمنان

8   A2 ش: 19550      |  8   A3 ش 19850

10 A2 ش: 18750      |  10 A3 ش 19250

12 A3 ش: 18650      |  12 A3 ش 19050

14 A3 ش: 18650      |  14 A3 ش 18850

16 A3 ش: 18550      |  16 A3 ش 18850

18 A3 ش: 18550      |  18 A3 ش 18850

20 A3 ش: 18550      |  20 A3 ش 18850

22 A3 ش: 18550      |  22 A3 ش 18850

25 A3 ش: 18550      |  25 A3 ش 18850

--------------------------------------------------------

ظفربناب                   |   فولاد آذرامین تبریز

8   A2 ش: 19450     |  8    A2 ش 19470

10 A2 ش: 18650     |  10  A2 ش  18770

12 A2 ش: 18550     |  12  A2 ش  18680

14 A2 ش: 18550     |  14  A3 ش  18680

16 A2 ش: 18450     |  16  A3 ش  18520

18 A2 ش: 18450     |  18  A3 ش  18520

20 A2 ش: 18450     |  20  A3 ش  18520

22 A2 ش: 18450     |  22  A3 ش  18520

25 A2 ش: 18450     |  25  A3 ش  18520

28 A2 ش: 18450     |  28  A3 ش  18520

--------------------------------------------------------------------

اصفهان                    |     فولادکاوه تیکمه داش 

                             |   10 A2 ش 18770

12 A3 ش: 19200     |   12 A2  ش 18670        

16 A3 ش: 18700     |   14 A3  ش  18670   

18 A3 ش: 18700     |   16 A3  ش  18520      

20 A3 ش: 18750     |   18 A3  ش 18520           

22 A3 ش: 18700     |   20 A3  ش 18520  

25 A3 ش: 18700     |   22 A3  ش 18520    

                             |  25 A3  ش 18520     

----------------------------------------------------------------------------

اهواز/کوثر                |   فولاد سیرجان

8   A2 ش 19550      |  12  A2 ش 18750

10 A2 ش 19250      |  14  A2 ش 18750

10 A3 ش 19350       |  16  A2 ش 18750

14 A3 ش 18820      |  18  A2 ش 18750

16 A3 ش 18620      |  20  A2 ش 18750

18 A3 ش 18620      |  12  A3 ش 18950

20 A3 ش 18620      |  14  A3 ش 18950

22 A3 ش 18620      |  16  A3 ش 18950

25 A3 ش 18620      |  18  A3 ش 18950

28 A3 ش 18720      |  20  A3 ش 18950

30 A3 ش 18820      | 

32 A3 ش 18850      |

----------------------------------------------------------------------

 کاشان                     |  یزد /اهرامیان- آلیاژی

8   A2 ش                |  10  A3 ش 19900

10 A3 ش 20000      |  12  A3 ش 

12 A3 ش 19250      |  14  A3 ش 

14 A3 ش 19150      |  16  A3 ش 

16 A3 ش 18900      |  18  A3 ش 18450

18 A3 ش 18800      |  20  A3 ش 18450

20 A3 ش 18800      |  22  A3 ش  18450

22 A3 ش                |  25  A3 ش  

25 A3 ش                |  28  A3 ش   18450

28 A3 ش                |  30  A3 ش  18500

30 A3 ش                |  32  A3 ش 18500

32 A3 ش 19000      |  40  A3 ش 20250

36 A3 ش 19000      |

------------------------------------------------------------

 فولادمیانه (خط)         |  فولاد میانه (انبار)

14  A3 ش -----        |  14 A3 ش 18650

16  A3 ش 18550     |  16 A3 ش 18650

18  A3 ش 18550     |  18 A3 ش 18650

20  A3 ش 18550     |  20 A3 ش 18650

22  A3 ش 18550     |  22 A3 ش 18650

25  A3 ش 18550     |  25 A3 ش 18650

---------------------------------------------------------

 فولادنیشابور              |    فولادگلستان 

16و14 A3 ش18670   | 8     A3 ش 19950

18  A3 ش 18670      |  12  A3 ش 19150

20  A3 ش 18670      |  14  A3 ش 18950

22  A3 ش 18670      |  16  A3 ش 18950 

25  A3 ش 18670      |  18  A3 ش 18950

28  A3 ش 18670      |  20  A3 ش 18950

32  A3 ش 18670      |  22  A3 ش 18950

                              |  25  A3ش 18950

                              |  28  A3ش -------

---------------------------------------------------------------

فولادشاهرود                |   آریان فولاد

10  A3 ش 18680       |  10  A2 ش 18550

14  A3 ش 18580       |  12  A2 ش -----

16  A3 ش 18530       |  16  A2 ش -----

18  A3 ش 18530       |  18  A2 ش -----

20  A3 ش 18530       |  20  A2 ش -----

-------------------------------------------------------------

فولادبردسیر                 |   فولادابهر

12  A2 ش 18580       |  8   A2 ش ------

14  A2  ش 18680        |  10  A2 ش 

18  A2 ش 18580        |  12  A2 ش 

18  A3 ش 18680        |  14  A2 ش 

                                |  16  A2 ش ------

                                |-----------------------------

                                |  فولاد کاوه تهران

                                |  18  A3 ش 18280

                                |  20  A3 ش 18280

---------------------------------------------------------------

فولاد ایوان غرب           |  فولاددرپادتبریز

16  A3 ش        |   8  A2 ش 19580

18  A3 ش        |  10  A2 ش 18780

20  A3 ش        |  12  A3 ش 

22  A3 ش        |  14  A3 ش 18680

-------------------------------------------------------------

فولاد حسن رود             |   فولادارگ تبریز

 8   A2 ش 20550       |  16  A3 ش 

10  A2 ش 19050       |  18  A3 ش 

12  A2 ش 18800       |  20  A3 ش 

14  A2 ش 18600       |----------------------------------

16  A2 ش 18600       |  فولادالبرز 

18  A2 ش 18600       |  10  A2 ش 18450

20  A2 ش 18600       |  16  A3 ش 18380

----------------------------------------------------------------

فولاد امام رضا (الماس)   |  فولاد خرم دشت

14  A3 ش 18580       |  18  A3 ش 18280

16  A3 ش 18580       |  20  A3 ش 18280

--------------------------------------------------------------

فولادکردکوی               |   فولادخرم آباد

 16 A3 ش 18650      |  14  A2 ش 18480

18 A3 ش  18650      |  16  A2 ش 18480

-----------------        |------------------------------------

فولادآریاذوب              |  فولاد اردبیل 

14  A3 ش 18630      |  10  A2 ش 18350

16  A3 ش -------       |  --------------------------------

18  A3 ش 18630      |  فولادتاکستان

20  A3 ش 18630      |  12  A2 ش 18300 

---------------------------------------------------------------------

فولاد شمس                 |  فولاد کرمان

12  A3 ش                 |  16  A3 ش 18550

-------------------------------------------------------------------

فولاد صدرلرستان               |   فولاد نوین سمنان 

 16  A3 ش  18450          |  12  A2 ش موجود

-------------------------------------------------------------------

فولاددماوند                  |  فولادپرشین

12  A2 ش 18730       |  14 A3 ش 

14  A2 ش 18730       |  20 A3ش  18400

16و18  A2 ش 18630  |

-------------------------------------------------------------------

قیمت میلگرد 15مهر

میلگرد شاخه, »

                                 بسمه تعالی

   ش= شاخه آجدار                 ساده بار ونرمال موجوداست. 

قزوین                           امیرکبیر

                                | 10   A3 ش 18830 

8   A2ش: 19050         |  14و12  A3 ش 18430

10 A2ش: 18450         |  16  A3 ش 18430

12 A2ش: 18450         |  18  A3 ش 18430

14 A2ش: 18450         |  20  A3 ش18430

----------------------------------------------------------

پارس                        |    نوشهر

8   A2 ش:19000        | 12  A2 ش 18350

10 A2 ش:18350        | 14  A2 ش 18350

----------------------------------------------------------

شاهین بناب                 |     سمنان

8   A2 ش: 19600      |  8   A3 ش 19930

10 A2 ش: 18800      |  10 A3 ش 19130

12 A3 ش: 18700      |  12 A3 ش 18930

14 A3 ش: 18700      |  14 A3 ش 18730

16 A3 ش: 18600      |  16 A3 ش 18930

18 A3 ش: 18600      |  18 A3 ش 18930

20 A3 ش: 18600      |  20 A3 ش 18930

22 A3 ش: 18600      |  22 A3 ش 18930

25 A3 ش: 18600      |  25 A3 ش 18930

--------------------------------------------------------

ظفربناب                   |   فولاد آذرامین تبریز

8   A2 ش: 19450     |  8    A2 ش 19530

10 A2 ش: 18650     |  10  A2 ش 18830 

12 A2 ش: 18550     |  12  A2 ش 18730 

14 A2 ش: 18550     |  14  A3 ش  18730

16 A2 ش: 18450     |  16  A3 ش  18570

18 A2 ش: 18450     |  18  A3 ش  18570

20 A2 ش: 18450     |  20  A3 ش  18570

22 A2 ش: 18450     |  22  A3 ش  18570

25 A2 ش: 18450     |  25  A3 ش  18570

28 A2 ش: 18450     |  28  A3 ش  18570

--------------------------------------------------------------------

اصفهان                    |     فولادکاوه تیکمه داش 

                             |   10 A2 ش 18830

12 A3 ش: 1900       |   12 A2  ش  18730       

16 A3 ش: 18600     |   14 A3  ش  18730   

18 A3 ش: 18600     |   16 A3  ش  18530      

20 A3 ش: 18680     |   18 A3  ش  18530          

22 A3 ش: 18730     |   20 A3  ش 18530  

25 A3 ش: 18730     |   22 A3  ش  18530   

                             |  25 A3  ش      

----------------------------------------------------------------------------

اهواز/کوثر                |   فولاد سیرجان

8   A2 ش 19750      |  12  A2 ش 18730

10 A2 ش 19250      |  14  A2 ش 18730

10 A3 ش 19350       |  16  A2 ش 18730

14 A3 ش 18750       |  18  A2 ش 18730

16 A3 ش 18750      |  20  A2 ش 18730

18 A3 ش 18750      |  12  A3 ش 18930

20 A3 ش 18750      |  14  A3 ش 18930

22 A3 ش 18750      |  16  A3 ش 18930

25 A3 ش 18750      |  18  A3 ش 18930

28 A3 ش 18750      |  20  A3 ش 18930

30 A3 ش 18750      | 

32 A3 ش 18750      |

----------------------------------------------------------------------

 کاشان                     |  یزد /اهرامیان- آلیاژی

8   A2 ش                |  10  A3 ش 19900

10 A3 ش 20000      |  12  A3 ش 18900

12 A3 ش 19250      |  14  A3 ش 

14 A3 ش 19150      |  16  A3 ش 

16 A3 ش 18800      |  18  A3 ش 18500

18 A3 ش 18800      |  20  A3 ش 18500

20 A3 ش 18800      |  22  A3 ش  18500

22 A3 ش                |  25  A3 ش  

25 A3 ش                |  28  A3 ش   18500

28 A3 ش                |  30  A3 ش  18550

30 A3 ش                |  32  A3 ش 18550

32 A3 ش 19150      |  40  A3 ش 2020

36 A3 ش 19150      |

------------------------------------------------------------

 فولادمیانه (خط)         |  فولاد میانه (انبار)

14  A3 ش -----        |  14 A3 ش 18680

16  A3 ش 18600     |  16 A3 ش 18680

18  A3 ش 18600     |  18 A3 ش 18680

20  A3 ش 18600     |  20 A3 ش 18680

22  A3 ش 18600     |  22 A3 ش 18680

25  A3 ش 18600     |  25 A3 ش 18680

---------------------------------------------------------

 فولادنیشابور              |    فولادگلستان 

16  A3 ش 18680      |  8    A3 ش 20050

18  A3 ش 18680      |  12  A3 ش 19250

20  A3 ش 18680      |  14  A3 ش 19050

22  A3 ش 18680      |  16  A3 ش  19050

25  A3 ش 18680      |  18  A3 ش 19050

28  A3 ش 18680      |  20  A3 ش 19050

32  A3 ش 18680      |  22  A3 ش 19050

                              |  25  A3ش 19050

                              |  28  A3ش -------

---------------------------------------------------------------

فولادشاهرود                |   آریان فولاد

10  A3 ش 18730       |  10  A2 ش 18550

14  A3 ش 18630       |  12  A2 ش -----

16  A3 ش 18580       |  16  A2 ش -----

18  A3 ش 18580       |  18  A2 ش -----

20  A3 ش 18580       |  20  A2 ش -----

-------------------------------------------------------------

فولادبردسیر                 |   فولادابهر

12  A2 ش 18630       |  8   A2 ش ------

14  A2 ش 18730        |  10  A2 ش 

18  A2 ش 18630        |  12  A2 ش 

18  A3 ش 18730        |  14  A2 ش 

                                |  16  A2 ش ------

                                |-----------------------------

                                |  فولاد کاوه تهران

                                |  18  A3 ش 18250

                                |  20  A3 ش 18250

---------------------------------------------------------------

فولاد ایوان غرب           |  فولاددرپادتبریز

16  A3 ش 18750       |   8  A2 ش 19570

18  A3 ش 18750       |  10  A2 ش 18770

20  A3 ش 18750       |  12  A3 ش 

22  A3 ش 18750       |  14  A3 ش 18670

-------------------------------------------------------------

فولاد حسن رود             |   فولادارگ تبریز

 8   A2 ش 20650       |  16  A3 ش 

10  A2 ش 19150       |  18  A3 ش 

12  A2 ش 18900       |  20  A3 ش 

14  A2 ش 18700       |----------------------------------

16  A2 ش 18700       |  فولادزاگرس 

18  A2 ش 18700       |  18  A3 ش 

20  A2 ش 18700       |  20  A3 ش 

----------------------------------------------------------------

فولاد امام رضا (الماس)   |  فولاد خرم دشت

14  A3 ش 18550       |  18  A3 ش 

16  A3 ش 18550       |  20  A3 ش 18350

--------------------------------------------------------------

فولادکردکوی               |   فولادخرم آباد

 16 A3 ش 18750      |  14  A2 ش 18450

18 A3 ش 18750       |  16  A2 ش 18450

-----------------        |------------------------------------

فولادآریاذوب              |  فولاد اردبیل 

16  A3 ش 18650      |  10  A2 ش 18400

18  A3 ش 18450      |  --------------------------------

20  A3 ش 18650      |  فولادتاکستان

22  A3 ش  18650     |  12  A2 ش  18350

---------------------------------------------------------------------

فولاد شمس                 |  فولاد کرمان

12  A3 ش توافقی        |  16  A3 ش 18500

-------------------------------------------------------------------

فولاد صدرلرستان               |   فولاد نوین سمنان 

و18و20 16  A3 ش 18500 |  12  A2 ش موجود

-------------------------------------------------------------------

فولادارومیه                  |  فولادپرشین

16  A2 ش         |  14 A3 ش 

18  A2 ش         |  20 A3ش  18430

20  A2 ش         |

-------------------------------------------------------------------

میلگرد14مهر

میلگرد شاخه, »

                            بسمه تعالی

   ش= شاخه آجدار                 ساده بار ونرمال موجوداست. 

قزوین                              امیرکبیر

                               |  12  A3 ش 18830   

8   A2ش: 19100        |  14  A3 ش 18430

10 A2ش: 18500        |  16  A3 ش 18430

12 A2ش: 18500        |  18  A3 ش 18430

14 A2ش: 18500        |  20  A3 ش 18430

----------------------------------------------------------

پارس                        |    نوشهر

8   A2 ش: 19050       | 12  A2 ش 18350

10 A2 ش: 18500       | 14  A2 ش 18350

----------------------------------------------------------

شاهین بناب                 |     سمنان

8   A2 ش: 19600      |  8   A3 ش 20350

10 A2 ش: 18800      |  10 A3 ش 19350

12 A3 ش: 18700      |  12 A3 ش 19350

14 A3 ش: 18700      |  14 A3 ش 19050

16 A3 ش: 18600      |  16 A3 ش 19050

18 A3 ش: 18600      |  18 A3 ش 19050

20 A3 ش: 18600      |  20 A3 ش 19050

22 A3 ش: 18600      |  22 A3 ش 19050

25 A3 ش: 18600      |  25 A3 ش 19050

--------------------------------------------------------

ظفربناب                   |   فولاد آذرامین تبریز

8   A2 ش: 19500     |  8    A2 ش 19730

10 A2 ش: 18700     |  10  A2 ش 18930 

12 A2 ش: 18600     |  12  A2 ش  18830

14 A2 ش: 18600     |  14  A3 ش  18830

16 A2 ش: 18500     |  16  A3 ش  18680

18 A2 ش: 18500     |  18  A3 ش  18680

20 A2 ش: 18500     |  20  A3 ش  18680

22 A2 ش: 18500     |  22  A3 ش  18680

25 A2 ش: 18500     |  25  A3 ش  18680

28 A2 ش: 18500     |  28  A3 ش  18680

--------------------------------------------------------------------

اصفهان                    |     فولادکاوه تیکمه داش 

                             |   10 A2 ش 18930

14 A3 ش: 19200     |   12 A2  ش 18830        

16 A3 ش: 18700     |   14 A3  ش 18830    

18 A3 ش: 18650     |   16 A3  ش 18680       

20 A3 ش: 18700     |   18 A3  ش 18680           

22 A3 ش: 18700     |   20 A3  ش 18680  

25 A3 ش: 18700     |   22 A3  ش 18680    

                             |  25 A3  ش 18680     

----------------------------------------------------------------------------

اهواز/کوثر                |   فولاد سیرجان

8   A2 ش 19750      |  12  A2 ش 18780

10 A2 ش 19250      |  14  A2 ش 18780

10 A3 ش 19350       |  16  A2 ش 18780

14 A3 ش 18780      |  18  A2 ش 18780

16 A3 ش 18780      |  20  A2 ش 18780

18 A3 ش 18780      |  12  A3 ش 18980

20 A3 ش 18780      |  14  A3 ش 18980

22 A3 ش 18780      |  16  A3 ش 18980

25 A3 ش 18780      |  18  A3 ش 18980

28 A3 ش 18780      |  20  A3 ش 18980

30 A3 ش 18780      | 

32 A3 ش 18780      |

----------------------------------------------------------------------

 کاشان                     |  یزد /اهرامیان- آلیاژی

8   A2 ش                |  10  A3 ش 19900

10 A3 ش 20130      |  12  A3 ش 18900

12 A3 ش                |  14  A3 ش 

14 A3 ش 19200      |  16  A3 ش 

16 A3 ش 18950      |  18  A3 ش 18500

18 A3 ش 18950      |  20  A3 ش 18500

20 A3 ش 18950      |  22  A3 ش 18500 

22 A3 ش                |  25  A3 ش 18500 

25 A3 ش                |  28  A3 ش 18500  

28 A3 ش                |  30  A3 ش  18600

30 A3 ش                |  32  A3 ش 18600

32 A3 ش 19200      |  40  A3 ش 20250

36 A3 ش 19200      |

------------------------------------------------------------

 فولادمیانه (خط)         |  فولاد میانه (انبار)

14  A3 ش --------    |  14 A3 ش 18700

16  A3 ش 18600     |  16 A3 ش 18700

18  A3 ش 18600     |  18 A3 ش 18700

20  A3 ش 18600     |  20 A3 ش 18700

22  A3 ش 18600     |  22 A3 ش 18700

25  A3 ش 18600     |  25 A3 ش 18700

---------------------------------------------------------

 فولادنیشابور              |    فولادگلستان 

14  A3 ش 18680      |    8  A3 ش 20050

16  A3 ش 18680      |  12  A3 ش 19250

18  A3 ش 18680      |  14  A3 ش 19050

20  A3 ش 18680      |  16  A3 ش 19050

22  A3 ش 18680      |  18  A3 ش 19050

25  A3 ش 18680      |  20  A3 ش 19050

28  A3 ش 18680      |  22  A3 ش 19050

32  A3 ش 18680      |  25  A3ش 19050

                              |  28  A3ش -------

---------------------------------------------------------------

فولادشاهرود                |   آریان فولاد

10  A3 ش 18780       |  10  A2 ش 18620

14  A3 ش 18680       |  12  A2 ش -----

16  A3 ش                 |  16  A2 ش -----

18  A3 ش 18580       |  18  A2 ش -----

20  A3 ش 18580       |  20  A2 ش -----

-------------------------------------------------------------

فولادبردسیر                 |   فولادابهر

12  A2 ش 18630       |  8   A2 ش ------

14  A2 ش 18730        |  10  A2 ش 

18  A2 ش 18630        |  12  A2 ش 

18  A3 ش 18730        |  14  A2 ش 

                                |  16  A2 ش ------

                                |-----------------------------

                                |  فولاد کاوه تهران

                                |  18  A3 ش 18300

                                |  20  A3 ش 18300

---------------------------------------------------------------

فولاد ایوان غرب           |  فولاددرپادتبریز

16  A3 ش 18780       |   8  A2 ش 19630

18  A3 ش 18780       |  10  A2 ش 18830

20  A3 ش 18780       |  12  A3 ش 

22  A3 ش 18780       |  14  A3 ش 

-------------------------------------------------------------

 فولاد حسن رود            |   فولادارگ تبریز

 8   A2 ش 20700      |  16  A3 ش 

10  A2 ش 19200       |  18  A3 ش 

12  A2 ش 18950       |  20  A3 ش 

14  A2 ش 18750       |----------------------------------

16  A2 ش 18750       |  فولادزاگرس 

18  A2 ش 18750       |  18  A3 ش 

20  A2 ش 18750       |  20  A3 ش 

----------------------------------------------------------------

فولاد امام رضا (الماس)   |  فولاد خرم دشت

14  A3 ش 18650       |  18  A3 ش 

16  A3 ش 18650       |  20  A3 ش 18350

--------------------------------------------------------------

فولادکردکوی               |   فولادخرم آباد

 16 A3 ش 18750      |  14  A2 ش 18550

18 A3 ش 18750       |  16  A2 ش 18550

-----------------        |------------------------------------

فولادآریاذوب              |  فولاد اردبیل 

14  A3 ش 18680     |  10  A2 ش 18400

16  A3 ش 18680     |  --------------------------------

18  A3 ش 18680      |  فولادتاکستان

20  A3 ش 18680      |  12  A2 ش  18350

---------------------------------------------------------------------

فولاد شمس                 |  فولاد کرمان

12  A3 ش  توافقی       |  16  A3 ش 18450

-------------------------------------------------------------------

فولاد صدرلرستان               |   فولاد نوین سمنان 

16  A3 ش 18480            |  12  A2 ش موجود

-------------------------------------------------------------------

فولادالبرز                    |  فولادپرشین

10  A2 ش 18530        |  14 A3 ش 

16  A3 ش 18430        |  20 A3ش  18450

 

-------------------------------------------------------------------

میلگرد9مهر92

میلگردکلاف, »

                             بسمه تعالی

   ش= شاخه آجدار                 ساده بار ونرمال موجوداست. 

قزوین                           امیرکبیر

                               |  12  A3 ش -------   

8   A2ش: 19150        |  14  A3 ش -------

10 A2ش: 18550        |  16  A3 ش -------

12 A2ش: 18550        |  18  A3 ش -------

14 A2ش: 18550         |  20  A3 ش -------

----------------------------------------------------------

پارس                        |    نوشهر

8   A2 ش: 19100       | 12  A2 ش 18400

10 A2 ش: 18550       | 14  A2 ش 18400

----------------------------------------------------------

شاهین بناب                 |     سمنان

8   A2 ش: 19650      |  8   A3 ش 

10 A2 ش: 18850      |  10 A3 ش 

12 A3 ش: 18750      |  12 A3 ش 

14 A3 ش: 18750      |  14 A3 ش

16 A3 ش: 18650      |  16 A3 ش 

18 A3 ش: 18650      |  18 A3 ش 

20 A3 ش: 18650      |  20 A3 ش 

22 A3 ش: 18650      |  22 A3 ش 

25 A3 ش: 18650      |  25 A3 ش 

--------------------------------------------------------

ظفربناب                   |   فولاد آذرامین تبریز

8   A2 ش: 19450     |  8    A2 ش 

10 A2 ش: 18650     |  10  A2 ش  

12 A2 ش: 18600     |  12  A2 ش  

14 A2 ش: 18600     |  14  A3 ش  

16 A2 ش: 18500     |  16  A3 ش  

18 A2 ش: 18500     |  18  A3 ش  

20 A2 ش: 18500     |  20  A3 ش  

22 A2 ش: 18500     |  22  A3 ش  

25 A2 ش: 18500     |  25  A3 ش  

28 A2 ش: 18500     |  28  A3 ش  

--------------------------------------------------------------------

اصفهان                    |     فولادکاوه تیکمه داش 

                             |   10 A2 ش 

14 A3 ش:      |   12 A2  ش         

16 A3 ش:      |   14 A3  ش     

18 A3 ش:      |   16 A3  ش        

20 A3 ش:      |   18 A3  ش            

22 A3 ش:      |   20 A3  ش   

25 A3 ش:      |   22 A3  ش     

                             |  25 A3  ش      

----------------------------------------------------------------------------

اهواز/کوثر                |   فولاد سیرجان

8   A2 ش       |  12  A2 ش 

10 A2 ش       |  14  A2 ش 

12 A3 ش        |  16  A2 ش 

14 A3 ش       |  18  A2 ش 

16 A3 ش       |  20  A2 ش 

18 A3 ش       |  12  A3 ش 

20 A3 ش       |  14  A3 ش 

22 A3 ش       |  16  A3 ش 

25 A3 ش       |  18  A3 ش 

28 A3 ش       |  20  A3 ش 

30 A3 ش       | 

32 A3 ش       |

----------------------------------------------------------------------

 کاشان                     |  یزد /اهرامیان- آلیاژی

8   A2 ش       |  10  A3 ش 

10 A3 ش       |  12  A3 ش 

12 A3 ش       |  14  A3 ش 

14 A3 ش       |  16  A3 ش 

16 A3 ش       |  18  A3 ش -------

18 A3 ش       |  20  A3 ش -------

20 A3 ش       |  22  A3 ش  

22 A3 ش       |  25  A3 ش  

25 A3 ش       |  28  A3 ش   

28 A3 ش       |  30  A3 ش  

30 A3 ش       |  32  A3 ش 

32 A3 ش       |  40  A3 ش 

36 A3 ش       |

------------------------------------------------------------

 فولادمیانه (خط)         |  فولاد میانه (انبار)

14  A3 ش -----        |  14 A3 ش -----

16  A3 ش --------     |  16 A3 ش 

18  A3 ش --------     |  18 A3 ش 

20  A3 ش---------     |  20 A3 ش 

22  A3 ش --------     |  22 A3 ش 

25  A3 ش --------     |  25 A3 ش 

---------------------------------------------------------

 فولادنیشابور              |    فولادگلستان 

16  A3 ش       |  10  A3 ش 

18  A3 ش       |  12  A3 ش 

20  A3 ش       |  14  A3 ش 

22  A3 ش       |  16  A3 ش  

25  A3 ش       |  18  A3 ش 

28  A3 ش       |  20  A3 ش -------

32  A3 ش       |  22  A3 ش -------

                              |  25  A3ش 

                              |  28  A3ش -------

---------------------------------------------------------------

فولادشاهرود                |   آریان فولاد

14  A3 ش        |  10  A2 ش 18600

16  A3 ش        |  12  A2 ش -----

18  A3 ش        |  16  A2 ش -----

20  A3 ش        |  18  A2 ش -----

22  A3 ش        |  20  A2 ش 18350

-------------------------------------------------------------

فولادبردسیر                 |   فولادابهر

10  A2 ش         |  8   A2 ش ------

12  A2 ش         |  10  A2 ش 

14  A2 ش         |  12  A2 ش 

16  A2 ش         |  14  A2 ش 

18  A2 ش         |  16  A2 ش ------

12  A3 ش -------        |-----------------------------

14  A3 ش -------        |  فولاد کاوه تهران

16  A3 ش         |  18  A3 ش 

18  A3 ش        |  20  A3 ش 

---------------------------------------------------------------

فولاد ایوان غرب           |  فولاددرپادتبریز

16  A3 ش        |   8  A2 ش 18680

18  A3 ش        |  10  A2 ش -----

20  A3 ش        |  12  A3 ش 18780

22  A3 ش        |  14  A3 ش 18780

-------------------------------------------------------------

فولاد حسن رود             |   فولادارگ تبریز

 8   A2 ش        |  16  A3 ش 

10  A2 ش        |  18  A3 ش 

12  A2 ش        |  20  A3 ش 

14  A2 ش        |----------------------------------

16  A2 ش        |  فولادزاگرس 

18  A2 ش        |  18  A3 ش 

20  A2 ش        |  20  A3 ش 

----------------------------------------------------------------

فولاد امام رضا (الماس)   |  فولاد خرم دشت

14  A3 ش        |  18  A3 ش 

16  A3 ش        |  20  A3 ش 

--------------------------------------------------------------

فولادکردکوی               |   فولادخرم آباد

 16 A3 ش       |  10  A2 ش 

18 A3 ش       |  14  A2 ش

-----------------        |------------------------------------

فولادآریاذوب              |  فولاد اردبیل 

16  A3 ش    |  10  A2 ش 

18  A3 ش -------       |  --------------------------------

20  A3 ش                |  فولادتاکستان

22  A3 ش                |  12  A2 ش  18400

---------------------------------------------------------------------

فولاد شمس                 |  فولاد کرمان

12  A3 ش       |  16  A3 ش 

-------------------------------------------------------------------

فولاد صدرلرستان               |   فولاد نوین سمنان 

و18و20 16  A3 ش |  12  A2 ش موجود

-------------------------------------------------------------------

فولادارومیه                  |  فولادپرشین

16  A2 ش         |  14 A3 ش 

18  A2 ش         |  20 A3ش  

20  A2 ش         |

-------------------------------------------------------------------

مطالب قبلي

 • میلگرد18مهر92
 • 17مهر92
 • قیمت میلگرد 15مهر
 • میلگرد14مهر
 • میلگرد9مهر92
 • قیمت میلگرد 8مهر92
 • میلگرد4مهر92
 • قیمت میلگرد 3مهر92
 • قیمت میلگرد2مهر92
 • قیمت میلگرد1مهر92
 • تیرآهن 30شهریور92
 • میلگرد30شهریور92
 • تیرآهن 28شهریور92
 • میلگرد 28شهریور92
 • تیرآهن27شهریور92
 • نبشی و ناودانی تبریز92/6/27
 • چهارشنبه 27شهریور92 میلگرد
 • قیمت میلگرد 26شهریور92
 • نبشی وناودانی ناب تبریز 25/6/92


 • صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد
  This Template Designed by iran.sc