- يکشنبه 28 مهر 1392
ورق - يکشنبه 28 مهر 1392
تیرآهن - يکشنبه 28 مهر 1392
میلگرد18مهر92 - پنجشنبه 18 مهر 1392
17مهر92 - سه شنبه 16 مهر 1392
قیمت میلگرد 15مهر - دوشنبه 15 مهر 1392
میلگرد14مهر - يکشنبه 14 مهر 1392
میلگرد9مهر92 - سه شنبه 9 مهر 1392
قیمت میلگرد 8مهر92 - دوشنبه 8 مهر 1392
میلگرد4مهر92 - پنجشنبه 4 مهر 1392
قیمت میلگرد 3مهر92 - چهارشنبه 3 مهر 1392
قیمت میلگرد2مهر92 - سه شنبه 2 مهر 1392
قیمت میلگرد1مهر92 - دوشنبه 1 مهر 1392
تیرآهن 30شهریور92 - شنبه 30 شهريور 1392
میلگرد30شهریور92 - شنبه 30 شهريور 1392
- پنجشنبه 28 شهريور 1392
تیرآهن 28شهریور92 - پنجشنبه 28 شهريور 1392
میلگرد 28شهریور92 - پنجشنبه 28 شهريور 1392
تیرآهن27شهریور92 - چهارشنبه 27 شهريور 1392
- چهارشنبه 27 شهريور 1392
نبشی و ناودانی تبریز92/6/27 - چهارشنبه 27 شهريور 1392
چهارشنبه 27شهریور92 میلگرد - چهارشنبه 27 شهريور 1392
قیمت میلگرد 26شهریور92 - سه شنبه 26 شهريور 1392
نبشی وناودانی ناب تبریز 25/6/92 - دوشنبه 25 شهريور 1392
دوشنبه 25 شهریور92 - دوشنبه 25 شهريور 1392
تیرآهن 24شهریور - يکشنبه 24 شهريور 1392
یکشنبه 24 شهریورمبلگرد - يکشنبه 24 شهريور 1392
- يکشنبه 24 شهريور 1392
قیمت نبشی و نادانی تبریز23شهریور - شنبه 23 شهريور 1392
23 شهریور92 میلگرد - شنبه 23 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد